Evangelie van Christus de gezalfde


elke religie begint met een bron die bovennatuurlijke kennis weergeeft.
Een parakleet die een oplossing heeft gevonden voor al het leed en de pijn.

Een parakleet die de samenleving meer vrede geeft, oorlog uitbant.
Wijsheid die gedeeld wordt zonder kostprijs.

Maar soms schieten woorden te kort, geven woorden niet de waarheid of kennis weer
die bedoelt worden.

Die parakleet was onder andere Jezus Christus.
Een man die volgens de bijbel twee duizend jaar geleden leefde.
Die ouders had die puur en zuiver waren en door gebed zijn komst
hoopten uit te nodigen.

Een man die christus werd genoemd, en zoals in die tijd gewoon,
naar zijn geboorteplaats moest om ingeschreven te worden.

Christus die zijn jeugd zonder veel roem doorbracht maar op zijn
volwassen leven zijn boodschap ging verkondigen.

Volgens de overlevering heeft hij wonden geheeld, blinden ziende gemaakt,
Maar ook een stem gaf aan mensen zonder status.

Hij bracht vrede, en sprak zo is het verhaal voor duizenden mensen.
Waarbij hij ook wonderen verrichte die de mens hielpen,
genezing, voedsel enzovoort.

Jezus Christus die gedoopt werd door Johannes de Doper.
Een doop die als betekenis had dat hij ook tot een nieuw en puur leven kwam.

Immers de Doper bracht mensen tot bekering,
van een zelfzuchtig leven naar de erkenning van de nood van de medemens.

Jezus Christus, gezalfd tot parakleet.
Die nog steeds wordt bewonderd.
Die nog steeds doorleeft in zijn boek, de bijbel.

Maar soms is een boek niet wat het letterlijk lijkt.
over het water lopen, gekruisigd worden,
netten aan de andere kant uitgooien.

In de bijbel is hij overal in persona bij, maar zo is de ervaring van
veel christenen, als zij bidden, doen ze dat tot Christus,
Maar niet waar Christus zelf bij te zien is.

Hij belt niet aan en zegt, uw gebed ben ik mee bezig uit te voeren.
Of hij belt ook niet aan, ik heb een taak voor u,
ga naar china om zielen te redden.

Nee het gebed is tot een onzichtbare Christus die wel
als geloof op aarde bestaat.

Een geloof dat een onzichtbare christus gebeden kan verhoren.
Waarbij een gebed als: Geef mij als visser een vol net met vissen
ook de vissen zou geven, ook als hij niet lijfelijk aanwezig is.

Een voorzichtige gedachte is dat in de bijbel de verhalen over zijn leven
en zijn wonderen ook niet allemaal hebben plaatsgevonden met zijn lijfelijk aanwezigheid.

Een manier om zo'n theorie te staven is het gebed zelf.
Leidt een gebed tot verhoring, zonder lijfelijke aanwezigheid.
Dan is het redelijk te denken dat in het verre verleden
op die wijze ook gebeden werd.

Het evangelie van Christus de gezalfde.
Wonderen die alleen een geloof nodig hadden.
Wonderen die vandaag nog kunnen plaatsvinden.

Het evangelie van Christus.
Verschillende wegen die open zijn gegaan.
Toen hij bestond, nu hij bestaat.

Christus die volgens de geschiedschrijving twee duizend jaren geleden leefde.
Maar die met een analyse waarschijnlijk veel ouder is geweest
Die zelfs ver voor onze jaartelling heeft bestaan.

Die misschien een opleving heeft veroorzaakt in de tijd waar wij hem aan toeschrijven.

Immers wonderen verrichten, wetenschappelijk gezien alleen met bovenaardse technologie.
Wonderen verrichten, wetenschappelijk niet mogelijk

Symbolen voor Christenen
Het christendom kent symbolen.
Symbolen die het geloof of de godsdienst uitdrukken.
Het zijn eenvoudige figuren en afbeeldingen.

Iedere serieuze christen heeft vaak en van die symbolen
in huis als een teken van geloof.

soms zeggen ze dat god en christus oorzaak zijn van hun geloof.
Maar het is vaak ook dat door zo'n symbool in huis te hebben,
je geloof de genade krijgt van die hogere macht.

zo heeft de godsdienst, het christendom,
twee symbolen.
De eerste is de afbeelding waarbij twee gevouwen handen en een dubbelteken ernaast.
Een letter D, met wat op een dakje of pi teken lijkt erboven.
Het is een symbool die aangeeft dat gebed, de aanwezigheid van het goddelijke vormt.
Het is een symbool waarbij gebed als een dagelijkse mogelijkheid en plicht wordt gevormd.
Mensen die dat symbool in huis hebben, aan de muur; erkennen dat ze
een bloeiend gebedsleven krijgen.
Gebedsrichtign de Alamcht, of de goddelijke macht.

Het tweede symbool is de christus aan het kruis.
Dit symbool geeft de gelovige een doel in het leven.
Die op korte termijn door wensen en verlangens wordt gevormd.
Maar op de lange termijn een soort levenstaak vormt die door
een hogere macht wordt gevormd. Een levenstaak, die door de genade
van Christus wordt ingegeven.

Twee symbolen; Voor de inwerking van het goddelijke.
Als christen, een belangrijk symbool voor geloof.
Voor ieder mens ook een bescherming.
Immmers het kwade wordt tegengewerkt door het geloof.

Zoals Christus het geloof beloont,
en sommigen dus een goudstuk van hem willen,
en andere wijn bij het huwelijk.

Zo is het ook als mensen geloven dat hij
de verlosser is, hij dit geloof beloont.

zo ook als je in gebed je overgeeft aan
Jezus Christus, je onderdeel wordt van zijn kudde.

Als het christendom een geestelijk religie is,
dus als ze zeggen dat het via het denken
wordt uitgebaat, dus ieder christen
via het denken de opdrachten van Christus krijgt,
dat onjuist is. immers in de bergrede staat
diegene die arm van geest is beerven het koninkrijk der hemelen.
Dit geeft in directe zin aan, dat Christus ook het denken
overstijgt.

Mensen die met hun ziel leven, of niet via het denken,
hoeven dus niet bang te zijn een verkeerde bron aan te nemen.

Hieronder zie je de beide afbeeldingen.